De sidste år er der sket betydelige ændringer på Nykøbing Sjællands Kirkegårde.


Allerede i 2011 blev der varslet nedskæringer fra provstiets side. Det betød, at der på kirkegården i 2012 blev skåret over 5% ned i tilskud fra kommunen - de kirkelige ligningsmidler. Det er midler, der anvendes til hele driften.


Nogle af de regnskabsmæssige opgaver som bogføring er nu lagt over til den fungerende kordegn på kirkekontoret.

Det betyder, at der også er skåret på den administrative side. Kirkegårdskontoret har dog fortsat åbent som normalt, og du vil ikke kunne mærke nogen forskel i det daglige.         


Derudover blev det daglige personale af gartnere sat ned fra 5 til 4 personer.

Det betyder selvfølgelig en væsentlig forskel, men vi vil bestræbe os på at nå de samme opgaver, som vi plejer.

Der kan dog opstå situationer, hvor vi bliver nødt til at prioritere i opgaverne.Status her og nu - januar 2020 !


Gravsten - NYT !

Hvis du skal have kirkegården til at placere en gravsten, vil det være forbundet med en udgift ! 

Dette vil normalt ellers være indbefattet i prisen, når stenhuggeren selv kommer med stenen og lægger den på.

I dag får vi dog flere gravsten tilsendt med fragtmanden andre steder fra. Derfor bliver vi nødt til at tage en betaling for denne opgave.

Du vil kunne finde udgiften i vores prisliste her på hjemmesiden.Tørke - tørke og tørke !!!

Som alle ved, har vi i år 2018 haft en ekstrem tørkeperiode i over 3 måneder. Endvidere var der i 2019 også en længere periode i forsommeren med tørke.

Det betyder, at du på det meste af kirkegårdens arealer vil opleve rigtig mange, triste områder.

Der er planter og buske, der er helt visne. Der er hække, typisk af thuja, der har haft store problemer. Det kan være en enkelt plante, der helt er visnet eller en del af hækken, der er mere eller mindre gul.

Der er tale om et landsdækkende fænomen, så problemet er ikke enestående for Nyk. Sj. Kirkegård.

Vi ved endnu ikke, hvor omfattende skaderne er. Selv om nogle planter ser visne ud, er der muligvis stadig liv i dem. Andre er med garanti gået helt ud. Men vi blir nødt til at væbne os med tålmodighed, indtil jorden er vædet op igen, for at se hvilke planter der har overlevet og skyder igen. Vi kan måske først se det endelige omfang hen på sommeren 2019.

Vi mener allerede på nuværende tidspunkt, at skaden er så stor, at der bliver tale om en langsigtet planlægning mht. retablering af de udgåede planter.

Under alle omstændigheder vil vi ikke kunne retablere det hele på én gang, da vi jo også har de almindelige, daglige opgaver. Et andet problem kan være at få fat i hækplanterne, nu hvor alle pludselig får brug for nye. Der er også tale om en økonomisk, uventet situation.

Vi vil derfor bede alle gravstedsejere og besøgende på kirkegården om forståelse og tålmodighed.

Du er meget velkommen på kontoret, hvis du har spørgsmål.     Rådyr inde og ude !!!

Vi har nu gennem de sidste år i perioder haft rådyr inde på kirkegården. Det ser ud til, at der oftest er 2 rådyr.

Du kan derfor komme ud for, at der er spist af dine planter på gravstedet. Typisk går de efter udplantede stedmoder mv. Men også mange andre planter er fødeemner. Og der kan typisk ligge efterladenskaber over alt på området.

Vi forsøger altid at genne dem ud igen. Men det kan være meget vanskeligt. Vi har nu lavet en sluse i selve det trådhegn, der omkranser noget af kirkegården. Dette gør det meget lettere, at få dem ud.

Vi vil derfor nu bede alle besøgende på kirkegården om altid at lukke indgangslågerne efter sig. Både når I går ind og ud igen!Arbejdet på kirkegården

Generelt - i starten af året har vi mulighed for at rydde op i forskellige ting på kirkegården. Der er mange opgaver. Endvidere vil mange buske og træer på friarealerne blive ordnet og beskåret. Gamle blade fjernes osv. Hvis der ikke er frost i jorden, vil vi også kunne renovere gamle samt anlægge nye gravsteder. Mange gravsteder skal også blot justeres med nye planter, der er blevet for store eller måske gået ud.

Maskiner og værktøj tjekkes op til næste sæson. Bænke renses af og olieres.

Det er klart, at snerydning, saltning mv. løbende 'kører', hvis vintervejret sætter ind.

Når foråret sætter ind i april/maj, vil vi starte op på pasning af gravstederne. Det er hovedsagelig lugningen, der kræver en større indsats gennem hele sæsonen. Slåning af plænerne, beskæring af træer og buske, vanding samt mange andre opgaver.

Forårsblomster - stedmoder og påskeliljer vil blive sat ud lige inden påske. Det gælder selvfølgelig kun for de gravstedsejere, der har valgt og betalt for denne ydelse.

Sommerblomster - typisk isbegonier blir sat ud i starten eller midt i juni måned.

Efterårsblomster - er lyngplanter, der sættes i september.

Grandækningen - begynder sidst i oktober, og fortsætter til vi er færdige, hvilket normalt er midt i december. Nykøbing Kirkegård har ingen regel for, hvornår grandækningen skal været foretaget, da kirkegården har rigtig mange gravsteder, der skal dækkes. Så vi bliver nødt til at have december måned med. Grannet tages igen af samtidig med hækkeklipnigen, der starter flere uger før påske. Så er der klar til forårsblomsterne.             Kirkegåden har nu strammet væsentlig op på det gældende reglement for de fællesgravpladsområder vi har. Det drejer sig om hovedsagelig om plænearealerne med liggegravsten !!! 

Gemmen årene er der blevet placeret flere og flere forskelligartede pyntegenstande på gravpladserne. Der er tale om alt fra planter i potter, store krukker og kurve. Lyslanterner i alle afskygninger. Forskellige figurer og meget, meget andet pynt. Dette ofte i store mængder. Alt det meget pynt vanskeliggører vores pasning af arealerne, hvilket specielt angår græsslåning.

Faktisk må man 'kun' placere afskårne blomster på liggestenen eller sætte afskårne blomster i liggestenens vase, hvis en sådan findes. Alt andet vil nu blive fjernet !!

Vi har nu opsat nogle midlertidige skilte, der kort beskriver reglementet. Vi har dog besluttet, at det fra 1. dec og frem til påske er tilladt at udsmykke med anden pynt som f.eks. gran og stearinlys.       

 


Årlige og flerårlige aftaler på pasning, gran og blomster 

Du kan stadig lave 2 forskellige aftaler med kirkegården mht. pasning, grandækning og plantning af forårs-, sommer- eller efterårblomster.

Er der foretaget begravelse eller urnenedsættelse på et fællesområde med obligatorisk pasning, vil du dog automatisk få tilsendt en faktura på den flerårige pasningsaftale!


Den årlige aftale, hvor du hvert år løbende får tilsendt faktura på den eller de aftaler, du nu har oprettet.

Pasning og forårsblomster bliver udsendt når sæsonen starter og forårsblomsterne er plantet ud. Det er typisk i marts/april  måned.

Faktura på sommerblomster bliver typisk faktureret midt i juni måned.

Faktura på efterårsblomster (lyng) vil blive udsendt i september måned.

Granregningerne bliver nu igen udskrevet løbende efterhånden som afdelingerne blev dækket. Det vil sige i november og december måned !

Du kan betale fakturaen via netbank eller kontant på kirkegårdskontoret.

Vi kan desværre ikke 'tage' Dankort. 


Den flerårige aftale, hvor der oprettes én samlet faktura på en periode på x antal år. Dette vil typisk være fredningsperioden eller evt. i forbindelse med en fornyelse.

Du kan selv vælge, om du kun vil lave aftale om pasning, eller om der også skal indgå gran og blomster.

De flerårige aftaler er fra 2013 ændret, således at kirkegården udsteder regningen og sender den direkte til dig. Herefter indbetaler du beløbet til et nyoprettet center i Jylland - GIAS. Beløbet bliver herefter løbende udbetalt til kirkegården, alt efter hvor mange år aftalen er på.

Du skal være opmærksom på, at den faktura, du får tilsendt, ikke ligner en normal faktura.

Øverst t.v. står der blot 'Gravstedsvedligeholdelse nr. xxxxxx'. Det er ikke noget, vi fra kirkegårds-kontoret kan ændre.

Længere nede på siden fremgår det selvfølgelig, hvad aftalen går ud på.

Du finder også de identifikationsnumre/tal du skal bruge til indbetaling.

Der er også angivet en betalingsfrist.

Og som nævnt betaler du til GIAS-centret i Jylland.

Du kan IKKE betale fakturaen på kirkegårdskontoret!Takstblad - priser

Vi har nu fået lagt de nye takster/priser ud på hjemmesiden. Du finder dem under menupunktet 'PRISER'.

Priserne bliver normalt justeret en gang om året. Typisk bliver næste års priser lagt ind allerede i december måned.

Hvis du har spørgsmål herom, er du altid velkommen til at henvende dig til kirkegårdskontoret.NB! - Råger

Hvert år ansøger kirkegården Naturstyrelsen om tilladelse til beskydning af rågerne, der holder til i den vestlige del af kirkegården. Denne tilladelse får vi normalt.

Det betyder, at der i perioden 1. maj - 15. juni vil kunne forekomme beskydninger omkring de høje bøgetræer ind mod Kommunens tidligere administrationsbygning.

Der er i alt 3 personer, der har beføjelse til denne regulering.     NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK