Gældende regelsæt for afdelingerne A, B, C, D, E, F, G, J (tillæg til kirkegårdsvedtægten)Gravstederne ligger på Assistens Kirkegård og er hovedsagelig de gamle traditionelle kistegravsteder.


Gravstederne kan variere i udformning og noget i størrelse.

Der kan erhverves ét til 4 gravpladser. Ved flere arrangeres disse typisk som et sammenhængende gravsted.

Der må nedsættes både kister og urner. F.eks. 1 kiste på hvert gravplads eller 6 urner. Hvis der allerede er nedsat én kiste, må der placeres i alt 6 urner oven på kisten. Kiste oven på kiste må ikke forekomme.

Der kan anbringes én til flere gravsten efter eget ønske.


Beplantningen skal være af en sådan karakter, at de eksisterende hække ikke ødelægges. Samtidig må beplantningen ikke være til gene for nabogravstederne.

Det er derfor vigtigt, at der vælges planter, der ikke bliver for store.

Anlæg og beplantning af gravstedet kan enten foretages af gravstedets ejer/familie eller af kirkegården.


I forbindelse med anlæg af gravsteder må der ikke anvendes materialer af plastic eller andet uforgængeligt kunstmateriale. Ved evt. udsmykning af gravsteder må disse materialer heller ikke anvendes i større og herved dominerende omfang. En sådan udsmykning betragtes som alm. blomster og vil i lighed hermed blive fjernet efter en passende tid, som kirkegården fastsætter.

Der kan evt. placeres nedgravede vaser af granit eller metal.

Al pynt med batterier og solceller accepteres ikke. 


Ren- og vedligeholdelse af gravstedet kan enten foretages af gravstedets ejer/familie eller af kirkegården. En eventuel ren- eller vedligeholdelsesaftale med kirkegården kan tegnes for hhv. 1 år ad gangen eller som en flerårig aftale.


En flerårig vedligeholdelsesaftale løber typisk i fredningsperioden og oprettes ved erhvervelse og eventuel fornyelse.

Beløbet betales til et center i Jylland - GIAS.Flerårig vedligeholdelsesaftale - (L-skilt på gravplads) omfatter:

Renholdelse af gravsted, fjernelse af visne blade og buketter, beskæring af planter samt fornyelse af flerårige, udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ekstra skærver, rensning og opretning af gravminder.


Ved udskiftning af udgåede eller for store planter på gravsteder med legataftale genplantes med tilsvarende planter, som de oprindelige. Altså samme art – måske sort. Der kan således ikke frit vælges andre planter i et højere prisleje med mindre ejer selv står for en del af udgifterne hertil.


Gravstedsejer med denne aftale kan ikke pludselig eller løbende blot forlange beplantning og anlæg udskiftet og eller omlagt. Ønskes alligevel en direkte udskiftning og eller ændring af anlægget, vil det da for ejeren være forbundet med økonomiske udgifter. Ejer kan selvfølgelig også selv stå for ændringen.


Gravstedsejer afholder altid selv de økonomiske udgifter i forbindelse med retablering af eksisterende gravsted efter en ny begravelse. Det gælder både, når der er indgået en- eller flerårig pasningsaftale, og når ejer ingen aftaler har – altså selv står for al pasning af gravstedet.Enårig renholdelsesaftale - (R-skilt på gravplads) omfatter:

Renholdelse af gravsted, fjernelse af visne blade og buketter.


Ydelser fra kirkegårdens side som fx. grandækning, udsætning af blomster mv. sker efter gældende takster.

Nærværende regelsæt er et tillæg til en overordnet, gældende kirkegårdsvedtægt af 2014.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på kirkegårdskontoret.


NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK