Gældende regelsæt for afdelingerne A, B, C, D, E, F, G, J (tillæg til kirkegårdsvedtægten)


Gravstederne ligger på Assistens Kirkegården og er typisk de gamle, traditionelle kistegravsteder.


Aftaler

Kirkegården tilbyder et eller flerårige aftaler på ren- og vedligeholdelse; tilplantning af gravsted med forårs- og sommerblomster, lyng og grandækning, og tilbyder i øvrigt assistance ved etablering af gravsted med kumme, beplantning o.lign.

Kirkegårdskontoret kan kontaktes for tilbud og oplysning om priser iøvrigt.


Størrelse, beplantning og etablering

Kistegravstederne på Assistens Kirkegård varierer i udformning og noget i størrelsen. Der findes gravsteder med plads til én kiste, men også til to, tre og fire kister.

Gravstederne kan erhverves til nedsættelse af både kister og urner.

Hvis der allerede er nedsat en kiste, må der nedsætte op til seks urner på samme gravsted.

Der kan anbringes en eller flere gravsten på gravstedet.

Gravstenen skal være en natursten.

Anlæg og beplantning af gravstedet kan enten foretages af gravstedets ejer/familie eller af kirkegården (spørg for tilbud). Beplantningen skal være af en sådan karakter, at de eksisterende hække ikke ødelægges. Samtidig må beplantningen ikke være til gene for nabogravstederne. Det er derfor vigtigt, at der vælges planter, der ikke bliver for store. Der må kun bruges perlesten af typer, som kirkegården anviser ved anlæg af gravsted.

Ved anlæg og anden udsmykning af gravstedet må der ikke anvendes materialer af plast eller andet uforgængeligt kunstmateriale.

Gravstedslys og øvrig pynt med batterier eller solceller må heller ikke anvendes. Kirkegården forbeholder sig derfor ret til at fjerne og bortskaffe genstande af ovennævnte beskaffenhed uden forudgående advisering af gravstedsejeren.


Ren- og vedligeholdelse af gravsted

Ren- og vedligeholdelse af gravstedet kan enten foretages af gravstedets ejer og familie eller af kirkegården.

En aftale med kirkegården kan tegnes for 1 år ad gangen med årlig faktura fra kirkegården til betaling i marts (R-aftale) eller som en flerårig legataftale (L-aftale), hvor det samlede beløb for ren- og vedligeholdelse af gravstedet betales på én gang til GIAS i Viborg (fælles gravstedsindberetning- og adm.system).


En L-aftale kan oprettes ved erhvervelse af et gravsted eller, hvis gravstedets ejer måtte få et ønske herom, på et senere tidspunkt. L-aftalen kan løbe i hele gravstedets fredningsperiode (30 år for kiste og 10 for urne) og kan, som gravstedet, fornyes med min. 5 år efter fredningsperiodens udløb.

En L-aftale omfatter renholdelse af gravsted; fjernelse af visne blade og buketter; beskæring af planter samt fornyelse af flerårige, udgåede eller forvoksede planter; opretning efter jordsænkning; pålægning af ekstra perlesten og opretning af gravsten.

Udgåede eller for store planter kan erstattes med nye. Det vil da være med samme art (om muligt også sort) som de oprindelige. Det vil ikke være muligt at vælge planter i et højere prisleje, med mindre at ejer accepterer at betale meromkostningerne, som måtte være forbundet hermed.

Omlægning af anlæg og/eller udskiftning af levende beplantning i L-aftalens løbetid er ikke omfattet af aftalen. Kirkegården kan udarbejde tilbud ved forespørgsel.

L-aftale for et gravsted markeres ved placering af et lille ”L” skilt på gravstedet.


En R-aftale kan oprettes ved erhvervelse af et gravsted, eller hvis gravstedets ejer måtte få et ønske herom på et senere tidspunkt. En R-aftale følger som udgangspunkt gravstedet til udløb og faktureres årligt.

Ønskes en R-aftale opsagt for den kommende sæson (1/1 – 31/12), kan dette ske til Kirkegårdskontoret inden årets udgang. 

R-aftalen omfatter renholdelse af gravsted; fjernelse af visne blade og buketter.

Ved forespørgsel tilbyder kirkegården tilplantning; beskæring; udskiftning af planter; pålægning af perlesten; opretning af gravsten; retablering og anlæg på gravsted og meget mere. Tid og materialer faktureres særskilt.  

R-aftale for et gravsted markeres ved placering af et lille ”R” skilt på gravstedet.


Indgås ingen L- eller R-aftale er ejer selv forpligtet til at holde gravstedet iht. de retningslinjer, som er beskrevet i den overordnede kirkegårdsvedtægt §17 stk. 1-8.

NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK