Ordensregler på kirkegården - §3001 - Kirkegården er åben alle dage.


02 - Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.


03 - Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres indenfor normal arbejdstid.


04 - Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.


05 - Kirkegårdens tilhørende vandkander som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes

        tilbage på deres plads.


06 - Kirkegårdens mure eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke beskadiges.


07 - Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.


08 - Cykling på kirkegården samt al færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.


09 - Kørsel med motorkøretøjer på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde, eller med

        kirkegårdsudvalgets særlige tilladelse.

        Gangbesværede kan, ved henvendelse til kirkegårdskontoret, få tilladelse til at køre/blive kørt til pårørendes

        gravsted. En sådan tilladelse er personlig og kan ikke overdrages.


10 - Skilte med numre og bogstaver på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.


11 - Der må ikke anvendes kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt på kirkegården.

 

12 - Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag til f.eks. perlestensbelægningen på

        gravstederne.


13 - Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets tilladelse.


14 - Al affald sorteres efter skiltningen, og må kun anbringes i de dertil beregnede beholdere.


15 - Der må ikke anvendes pynt med batteri og solceller på gravsteder og kirkegårdens ørige arealer.


16 - Hunde må ikke medtages på kirkegården.


17 - På fællesgrave og andre græsgravsteder må blomster og lignende kun anbringes på de dertil beregnede og anviste

        områder.


18 - Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller

        andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige

        strafansvar.


19 - Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtiget til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred,

        og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

        Enhver påtale eller henvisning fra kirkegårdspersonalet skal altid efterleves.

        Påtale kan eventuelt ankes til kirkegårdsudvalget.        14.09.2021      

       


NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK