Vedtægter for Nøbing Sjællands Kirkegårde - 2021 (Odsherred Provsti / Roskilde Stift)


A.  Kirkegårdens bestyrelsesforhold.


§ 1

Kirkegården ejes af Nykøbing Sjælland Kirke, og bestyres af Nykøbing Sjælland Menighedsråd.


stk.2

Kirkegårdskontoret er beliggende på adressen: Klintevej 24, 4500 Nykøbing Sjælland.§ 2

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.


stk.2

Tilsynet med driften påhviler formanden for udvalget, i overensstemmelse med reglerne i vedtægt for kirkegårdsudvalget § 2 stk. 1.


stk.3

Kirkegårdens drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårdsleder, under ansvar overfor menighedsrådet, og i overensstemmelse med regulativ for kirkegårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.


stk. 4

Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.§ 3

Kirkegårdens protokol føres på digitalt (Brandsoft), og følger de af kirkeministeriet opstillede krav om indhold og sikkerhed.


stk.2

En ajourført udskrift af protokollen skal forevises på det årlige syn over kirkegården.


stk.3

Al backup af kirkegårdens data foretages af det firma, der står for det på kirkegården anvendte kirkegårdsprogram.


stk.4

Det daglige tilsyn påhviler kirkegårdslederen.B.  Gravsteder.


§ 4

Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt. Hvor dette ikke er muligt, anbringes kisten med hovedenden vendt væk fra gangarealet.Erhvervelse og fornyelse


§ 5

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder, gravstedsret og om nedsættelse af kister eller askeurner, såvel i nye som i bestående gravsteder, sker til kirkegårdslederen.


stk.2

Kirkegårdskontoret skal have en tidsfrist på 48 timer inden kistenedsættelse kan finde sted. For urnenedsættelse er fristen 24 timer.§ 6

I forbindelse med udlæggelse af et gravsted til begravelse eller urnenedsættelse, udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev i 2 eksemplarer, et til gravstedsejeren og et til kirkegårdskontoret.


stk. 2

Ved senere begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted, udfærdiges et nyt gravstedsbrev, indeholdende en fortegnelse over samtlige begravede og nedsatte urner. Dette gravstedsbrev erstatter alle tidligere udstedte gravstedsbreve.§ 7

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:


1) havde bopæl eller fritidsbolig i sognet og tilhørte folkekirken.

2) havde ægtefælle eller samlever, forældre eller børn begravet på kirkegården eller på anden særlig måde var

    tilknyttet sognet. I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden.

3) havde bopæl i sognet, uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en

    kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte.


stk.2

Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.


stk.3

Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads.

Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Denne ret kan dog ikke erhverves i anonyme, fælles askegrave og fælles kistegrave.


stk.4

Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, stk. 2 eller stk. 3, til at få en sømmelig gravplads udlagt, uden vederlag.


stk.5

Der kan normalt erhverves ret til et bestemt gravsted, inden begravelse skal finde sted. Erhvervelse af gravstedsret uden brug af gravstedet kan kun finde sted, såfremt gravstedets ren- og vedligeholdelse overdrages kirkegården mod betaling.


stk.6

Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsted udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.


stk.7

Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden, kan kun ske med menighedsrådets godkendelse.

Denne godkendelse kan betinges af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til GIAS (fælles gravstedsindberetning- og adm.system) af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden.


stk.8

Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden, kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse.

Denne godkendelse kan betinges af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til GIAS af et kapitalbeløb.

 


§ 8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted, skal gravstedsretten for samtlige gravpladser, om nødvendigt, forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden vil overstige den løbende brugsperiode.

Gravstedsretten til et udløbet gravsted kan ikke fornyes for en kortere periode end 5 år.§ 9

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.§ 10

Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke.

Dette er dog ikke nødvendigt, hvis der er tale om anvendelse af familiegravsted.


stk.2

Ved overdragelse af gravstedsretten skal der altid udfærdiges et nyt gravstedsbrev, og en kopi udleveres til den tidligere gravstedsindehaver.§ 11

Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for dette.


stk.2

En henvendelse fra kirkegårdskontoret vedrørende fornyelse eller ophør af en gravstedsret, rettes senest tre måneder før udløb til gravstedsrettens indehaver.

En sådan henvendelse skal indeholde en oplysning om, at indehaveren inden 3 måneder efter udløb af gravstedsrettens periode kan fjerne planter mm. samt gravminder.


stk.3

Hvis gravstedsretten ønskes ophævet før fredningstidens udløb, skal indehaveren skriftligt give afkald på brugsretten.

Den i stk. 2 nævnte tidsfrist på 3 måneder er også i dette tilfælde gældende.

En sådan gravplads kan ikke benyttes, før fredningstiden er udløbet.


stk.4

Hvis et traditionelt gravsted uden indgået legataftale ønskes sløjfet før fredningstidens udløb, vil det da for gravstedsejer være forbundet med en økonomisk udgift efter gældende takst.


stk.5

Såfremt et gravsted har været ryddet pga. misligholdelse, kan gravstedet kun generhverves mod betaling af renholdelsen for den periode, gravstedet har været ryddet, og renholdelsen skal overdrages til kirkegården mod den regulativmæssige betaling.Nedlæggelse og regulering


§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.§ 13

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den seneste stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.Gravstedernes indhegning


§ 14

Gravstederne må ikke uden kirkegårdsudvalgets samtykke hegnes med andet end levende hegn.

Undtagelse kan kun gøres, såfremt særlige forhold taler herfor.


stk.2

Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved kirkegårdens foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. Art og størrelse af hækkene bestemmes af kirkegårdsudvalget.

Dækning af omkostningerne hertil betales, i forbindelse med erhvervelse, fornyelse og eventuelle vedligeholdelsesaftaler udfra gældende takstbestemmelser.


stk.3

Hvis gravstedsindehaveren måtte ønske det, kan der laves en indgang i forhækken.

Hele forhækken kan, efter ønske, udskiftes med en kant af natursten.


stk.4

Gravstedsindhegning af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten.

Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse, virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.Gravstedernes beplantning


§ 15

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet med provstiudvalgets forudgående godkendelse og efter skriftlig henvendelse til gravstedsindehaver forlange dem beskåret eller fjernet.


stk.2

Bestående større beplantninger, herunder træer, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem beplantningen er bekostet.Gravminder


§ 16

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvor en sådan findes, f.eks. med en bestemt hældning, eller ensartet vendt mod gangarealet. Gravmindet skal altid anbringes således, at det er læseligt fra gangarealet.


stk.2

Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse, form, eller anden udsmykning vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende.

Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de af provstiudvalget forlanges fjernet.

Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for biskoppen gennem stiftsøvrigheden.


stk.3

Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted, ligesom kirkegårdens medarbejdere og besøgende skal kunne færdes sikkert på gravstedet. Menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen) påser at gravmindet er tilstrækkeligt sikret og kan pålægge gravstedejeren at foretage yderligere sikring. Såfremt tilstrækkelig sikring ikke udføres (efter skriftlig varsel) kan menighedsrådet beslutte at ændre gravmindet fra stående til liggende. Ændringen vil ske for gravstedsejerens regning.


stk.4

På menighedsrådets begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.


stk.5

Kirkegårdslederen påser at gravsten eller mindesmærker, som enten kan tjene til kirkegårdens pryd eller til at bevare mindet om fortjente mænd og kvinder, ikke fjernes fra kirkegården, jfr. dog bestemmelsen i § 11, stk. 3. Hvor deres flytning er nødvendig, skal de anbringes et andet sted på kirkegården.


stk.6

Et gravminde eller et helt gravsted kan registreres som et bevaringsværdigt gravminde.

Dette sker efter de af kirkeministeriet udstukne retningslinier. Kirkegårdsudvalget kan derudover vælge at bevare et gravminde eller et helt gravsted efter ønske fra pårørende, eller på grund af særlige lokale forhold.


stk.7

Gravsteder, hvori er begravet personer, som har haft særlig betydning for sognet eller egnen, må ikke sløjfes uden provstiets godkendelse, medmindre indehaveren af gravstedsretten skriftligt har fremsat begæring herom.


stk.8

Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.Gravstedernes vedligeholdelse


§ 17

Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende  vedtægt overholdes.


stk.2

Særlige regler vedrørende vedligeholdelse, beplantning, udsmykning og lignende er udarbejdet for de enkelte afdelinger og benævnes "Tillæg til gældende kirkegårdsvedtægt, Nykøbing Sj. Kirkegårde". Disse regler udleveres i forbindelse med begravelse eller bisættelse i gravstedet, eller ved forlængelse af gravstedsretten.

Disse regler skal altid følges, og påtale eller anvisning fra kirkegårdspersonalet skal altid efterleves.

Påtaler kan ankes til kirkegårdsudvalget.


stk.3

Det påhviler kirkegårdsudvalget at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.


stk.4

På gravsteder, som kirkegården har påtaget sig vedligeholdelsen af, vil blomster og lignende af plastic eller andet uforgængeligt materiale blive fjernet. Ligeledes vil engangslamper med stearinlys efter brug blive fjernet.

Det er kirkegårdens personale, der skønner, hvornår disse ting skal fjernes. 


stk.5

Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling efter de gældende takstbestemmelser.     


stk.6

Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget, ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten, pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.


stk.7

Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller udlægge med grus.

Gravpladserne i gravstedet må dog ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet.


stk.8

Gravsteder der henligger forsømt, og hvor det ikke er muligt at få kontakt med pårørende, påsættes et skilt med teksten "Gravstedet udvist til rydning".

Når dette skilt har stået på gravstedet i 1 år kan gravstedet sløjfes og udlægges med græs eller tilplantes.

Gravmindet gemmes til fredningstiden for gravstedet er udløbet. Ved genetablering af gravstedet, betales for vedligeholdelsen i den periode gravstedet har henligget ryddet. Desuden betales for det arbejde og de planter samt materialer der medgår til genetableringen.§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.§ 19

Kirkegården vedligeholder gravsteder samt grandækker og tilplanter gravsteder med forårs- og sommerblomster mv. mod betaling efter gældende takstbestemmelser.

Kirkegården udfører tillige andre opgaver, såsom anlæg af gravsteder efter regning.


stk.2

Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til GIAS-Centret én gang for alle af et beløb, som er fastsat efter gældende takstbestemmelser.

Der betales for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

En sådan aftale kaldes for en legataftale (flerårig pasningsaftale).

En legataftale kan også indeholde aftale om granpyntning til jul og plantning af forårs- og sommerblomster. Øvrige regler for legataftaler - se evt. blanket for indgåelse af legataftale.


stk.3

Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.


stk.4

Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.Særlige bestemmelser for kistegrave.


§ 20

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for kistegrave 30 år.

Fredningstiden for en barnekistegrav ( indtil 4 års alderen ) er 10 år.§ 21

En gravplads for en voksen skal være 2,60 m. X 1,40 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 meter jord over kistelåget.


stk.2

I bestående gravsteder kan gravpladserne være mindre.

Hvis der ikke er plads til det antal kister, som der er gravpladser til, skal dette fremgå af kartotek og påføres gravstedsbrevet.

Det skal endvidere oplyses pårørende ved anmodning om ny begravelse eller urnenedsættelse i gravstedet.


stk.3

Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav. Kisten anbringes således at der er mindst ¾ m jord over kistelåget.§ 22

Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden. Det noteres i gravstedsbrevet og kartoteket hvilken type, der er tale om.

Kister der er helt eller delvis forarbejdet af plast eller andre kunststoffer, må ikke anvendes.


stk.2

Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke ( jfr. §7stk. 7 ) og med stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.§ 23

Kister kan nedsættes i fællesgravplads uden markering, hvis afdøde eller pårørende har ønske herom.


stk.2

Pårørende kan, hvis det ønskes, overvære en kistenedsættelse i fællesgravplads uden markering.


stk.3

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.Særlige bestemmelser for urnegrave


§ 24

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for en urnegrav 10 år.§ 25

Et urnegravsted skal være 1 x 1 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst ½ m. jord over urnen.


stk.2

Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.§ 26

Anvendelse af en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale samt en forhøjelse af taksten i forhold hertil.   § 27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet.


stk. 2

Pårørende kan, hvis det ønskes, overvære en urnenedsættelse i en fællesgravplads uden markering.


stk. 3

Hvis aftale om urnenedsættelse, angående tid og sted, ikke er indgået inden 3 måneder efter brændingen, skal kirkegårdslederen sørge for at urnen nedsættes i fællesgravplads uden markering, og således at den eventuelt senere kan flyttes.Øvrige bestemmelser


§ 28

Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelser af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt, som skal godkendes af provstiudvalget

Der udleveres ved begravelse eller urnenedsættelse et tillæg omhandlende de særlige regler for den enkelte afdeling. Dette tillæg uddeles tillige ved forlængelse af fredningsperioden.


§ 29

Urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage. Tidspunktet fastsættes indenfor de ansattes arbejdstid og aftales med Kirkegårdslederen.

Begravelse kan tillige finde sted på lørdage, der betales dog et weekend tillæg efter gældende takstbestemmelse.C.  Ordensbestemmelser.


§ 30

Se under ordensregler !D.  Takster.


§ 31

Takster for Nykøbing Sj. Kirkegård fremgår af takstblad udsendt af Odsherred Provsti. Takstbladet prisreguleres årligt og ligger som et tillæg til gældende kirkegårdsvedtægt.

De aktuelle takster er at finde under menupunktet 'PRISER'.

NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK