Pasning og betaling af gravsteder


For at eksisterende og kommende gravstedsejere har mulighed for at vælge den rette aftale i forbindelse med et gravsted, bør følgende sider gennemlæses.

Pasning og betaling af et gravsted på kirkegården vil være afhængig af, hvilken type gravsted du har valgt eller vælger fremover.Traditionelle gravpladser

Har du valgt et traditionelt gravsted, kan det enten være et urne- eller et kistegravsted. Gravstedet kan bestå af en til flere gravpladser.

Du kan da vælge, om du selv vil passe gravstedet, eller om kirkegården skal stå for hele pasningen eller dele heraf fremover.


Der er følgende 3 muligheder:


1 - Ingen pasningsaftale

Hvis du selv vil stå for al vedligeholdelse, bør du sætte dig godt ind i kirkegårdens samlede vedtægt. Der er et særligt afsnit med hensyn til vedligeholdelse. Vedtægten kan evt. udleveres ved henvendelse på kontoret. Endvidere bør du sætte dig ind i det særlige tillæg for den afdeling, dit gravsted ligger i. Du bør f.eks. vide, at gravstedet skal luges ca. hver 4. uge, hvilket i dag er standarten på kirkegården. 


Alle hække klippes dog af personalet en gang om året - typisk inden påske. 


Selv om du passer gravstedet, vil du altid mod betaling kunne få kirkegården til at udføre diverse ydelser. Du kan også ændre dit valg igen, og få kirkegården til at stå for den fremtidige pasning og vedligeholdelse.


De økonomiske udgifter i forbindelse med retablering af eksisterende gravsted efter en ny kiste- eller urnenedsættelse påhviler gravstedsejeren.


Der vil altid ved erhvervelse af et gravsted eller ved en ny handling på et gravsted blive udleveret et særligt tillæg, der fortæller lidt om afdelingens gældende regler.


Du er desuden altid velkommen til at henvende dig på kontoret med eventuelle spørgsmål.2 - Renholdelsesaftale

Renholdelsesaftalen er fortløbende, men kan opsiges til enhver tid. Der betales én gang årlig ifølge takstblad til kirkegårdskontoret i starten af sæsonen.


På gravstedet placeres et lille metalskilt, hvorpå der står et R - betyder renholdelsesaftale.


Renholdelse af gravstedet omfatter udelukkende lugning af ukrudt, herefter rivning af arealer med jord eller perlesten, fjernelse af visne blade, buketter og kranse samt brugte engangslys. Endvidere klippes eventuelle hække.

Lugning foretages 5-6 gange årlig. Det betyder, at der luges ca. én gang om måneden i sæsonen. Sidst på efteråret inden grandækning fjernes alle visne blade fra gravstederne.

Hver uge, som hovedregel om fredagen, gennemgås gravstederne for visne buketter mv.

Hækkene klippes én gang om året - typisk inden påske. 


De økonomiske udgifter i forbindelse med retablering af eksisterende gravsted efter en ny urne- eller kistenedsættelse er ikke omfattet gravsteder med renholdelsesaftale, og påhviler derfor gravstedsejeren.


Der vil altid ved erhvervelse af eller ved en ny handling på et gravsted blive udleveret et særligt tillæg, der fortæller lidt om afdelingens gældende regler.3 - Vedligeholdelsesaftale

Vedligeholdelsesaftalen er flerårig og mere omfattende end renholdelsesaftalen. Den bliver oftest indgået ved erhvervelsen af et nyt gravsted, og løber typisk i fredningsperioden. Denne er for kistegrave 30 år og for urnegrave 10 år. Den kan dog oprettes til enhver tid, hvor periodens længde samtidig aftales. Efter udløb af en fredningsperiode er det muligt at forny gravstedet og herefter atter oprette en vedligeholdelsesaftale.

Beløbet betales i følge takstblad som et engangsbeløb til et center i Jylland - GIAS. Aftalen kan ikke ændres.


På gravstedet placeres et lille metalskilt, hvorpå der står et L – betyder vedligeholdelsesaftale.


Aftalen omfatter ligeledes lugning af ukrudt, herefter rivning af arealer med jord eller perlesten, fjernelse af visne blade, buketter og kranse samt brugte engangslys.

Lugning foretages 5-6 gange årlig. Det betyder, at der luges ca. én gang om måneden i sæsonen. Sidst på efteråret inden grandækning fjernes alle visne blade fra gravstederne.

Hver uge om fredagen gennemgås gravstederne for visne buketter mv.

Hækkene klippes én gang om året - typisk inden påske. 


I aftalen indgår tillige beskæring af planter samt fornyelse af flerårige, udgåede eller forvoksede planter, som har været leveret og plantet af kirkegården, opretning efter jordsætning og pålægning af ekstra perlesten.

Ved udskiftning af udgåede eller for store planter på gravsteder med denne aftale genplantes med tilsvarende planter som de oprindelige. Altså samme art - måske sort.

Der kan således ikke frit vælges andre planter i et højere prisleje med mindre, ejer selv står for en del af udgifterne hertil.


Gravstedsejer med vedligeholdelsesaftale kan mod egenbetaling ønske beplantning og anlæg udskiftet og eller omlagt. Gravstedsejer kan selvfølgelig også selv stå for ændringen.


De økonomiske udgifter i forbindelse med retablering af eksisterende gravsted efter en ny urne- eller kistenedsættelse er ikke omfattet gravsteder med vedligeholdelsesaftale, og påhviler derfor gravstedsejeren.


Der vil altid ved erhvervelse af eller ved en ny handling på et gravsted blive udleveret et særligt tillæg, der fortæller lidt om afdelingens gældende regler.Fællesgravpladser

Har du valgt et gravsted i et af fællesarealerne, vil kirkegården automatisk stå for al pasning fremover.

Fællesarealerne er alle udlagt i græs eller som i afd. 11 i små gravsteder.


Der vil fra start blive opkrævet et beløb ifølge vores takstblad. Dette kaldes en flerårig vedligeholdelsesaftale. Beløbets størrelse afhænger af, om det er en urne- eller kistegrav samt antal valgte pladser. Kister skal på Nykøbing Kirkegård i dag henligge 30 år, urner 10 år - fredningsperioden. Beløbet betales i følge takstblad som et engangsbeløb til GIAS, central administration. Aftalen kan ikke ændres.

Når fredningsperioden udløber, kan gravpladser med markering og tilhørende vedligeholdelses aftale fornyes i minimum 5 år. Gravpladser uden markering kan ikke fornyes.


Selve vedligeholdelsen af græsplæner  vil i vækstsæsonen bestå af fortløbende slåning.

Alt efter nedbørsmængde og vækst vil græsset typisk blive slået en gang ugentlig.

Endvidere bliver græsset gødet, hvis det har behov. Er der for meget mos i plænen, vil den blive kørt igennem med en såkaldt vertikalskærer. Plænen kan herefter se lidt forpjusket ud. Arbejdsprocessen vil højst foregå en gang årlig.

I perioder med vedvarende regn kan det blive nødvendigt at udsætte slåningen. Er temperaturen samtidig høj, kan det betyde, at græsset bliver slået, når det er meget langt.

Det afslåede græs vil da ofte lægge sig i mere eller mindre synlige baner på plænen. På grund af æstetikken vil det afslåede græs blive fjernet, med mindre der er andre opgaver af højere prioritet.


På gravpladser med flad liggesten i plænen vil græsset med tiden vokse lidt ind over stenen. Dette vil typisk blive fjernet med buskrydder 1-2 gange årlig.

Med årene vil plænens niveau langsomt hæve sig på grund græssets tilvækst. Derfor kan det være nødvendigt at hæve liggestenen ca. hver 5.-6. år.


Gravpladserne gennemgås en gang ugentlig for visne buketter, brugte engangslys o.lign. Det er personalets skøn, hvornår disse ting kan fjernes. Efter eventuel græsslåning placeres friske buketter, kranse mv. igen på de oprindelige pladser.


På Nordre Kirkegårds afdeling 11 skal der ligeledes tegnes en obligatorisk vedligeholdelsesaftale.

Denne indebærer tillige klipning og vedligeholdelse af en lille blomstrende 'hæk' rundt om gravstenen samt lugning af hele gravstedet. Klipningen foretages én gang årlig efter blomstring. Lugning vil typisk ske hver 4. uge. Gravstedet vil endvidere blive rettet op, hvis det eller stenen sætter sig.

 

Der vil altid ved erhvervelse af eller ved en ny handling på et gravsted blive udleveret et særligt tillæg, der fortæller lidt om afdelingens gældende regler.

Generelt

Da jordens beskaffenhed på kirkegårdens arealer er meget varieret, da der er tale om anlæg af gravpladser med forskelligt levende plantemateriale, og da det danske vejr er yderst afvekslende, vil der altid kunne opstå uventede og måske uønskede situationer.


Med hensyn til lugning vil vi som nævnt gennemgå gravstederne 5-6 gange årlig. Det betyder en gennemgang hver 3.-4. uge i vækstsæsonen. Er vækstbetingelserne ideelle, vil ukrudt dog hurtigt kunne spire i løbet af disse uger. Derfor vil gravstederne måske ikke altid fremtræde fuldstændig rene.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at al sprøjtning eller brug af kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt ikke er tilladt på kirkegården. Det betyder, at mængden af ukrudtsfrø lettere kan forøges i det øverste jordlag - ukrudt med dybtgående rødder som f.eks. padderokke, snerle og mælkebøtte er vanskelige at holde nede og kan ikke lige fjernes helt, og der må da til tider kunne accepteres en vis mængde ukrudt.

NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK