Pasning og betaling af gravsteder


For at eksisterende og kommende gravstedsejere har mulighed for at vælge den rette aftale i forbindelse med et gravsted, bør følgende sider gennemlæses.

Pasning og betaling af et gravsted på kirkegården vil være afhængig af, hvilken type gravsted du har valgt eller vælger fremover.Traditionelle gravpladser

Har du valgt et traditionelt gravsted, kan det enten være et urne- eller et kistegravsted. Gravstedet kan bestå af en til flere gravpladser.

Du kan da vælge, om du selv vil passe gravstedet, eller om kirkegården skal stå for hele pasningen eller dele heraf fremover.


Der er følgende 3 muligheder:


1 - Ingen pasningsaftale

Hvis du selv vil stå for al vedligeholdelse, bør du sætte dig godt ind i kirkegårdens samlede vedtægt. Der er et særligt afsnit med hensyn til vedligeholdelse. Vedtægten kan evt. udleveres ved henvendelse på kontoret. Endvidere bør du sætte dig ind i det særlige tillæg for den afdeling, dit gravsted ligger i. Du bør f.eks. vide, at gravstedet skal luges ca. hver 4. uge, hvilket i dag er standarten på kirkegården. 


Alle hække klippes dog af personalet en gang om året - typisk inden påske. Vi har dog prøvet at klippe på forskellige tidspunkter af året.


Selv om du passer gravstedet, vil du altid mod betaling kunne få kirkegården til at udføre diverse ydelser. Du kan også ændre dit valg igen, og få kirkegården til at stå for den fremtidige pasning og vedligeholdelse.


De økonomiske udgifter i forbindelse med retablering af eksisterende gravsted efter en ny urne- eller kistenedsættelse står du selv for !


Der vil altid ved erhvervelse af et gravsted eller ved en ny handling på et gravsted blive udleveret et særligt tillæg, der fortæller lidt om afdelingens gældende regler.


Du er desuden altid velkommen til at henvende dig på kontoret med eventuelle spørgsmål.2 - Renholdelsesaftale

Renholdelsesaftalen er fortløbende, men kan opsiges til enhver tid. Der betales én gang årlig ifølge takstblad til kirkegårdskontoret i starten af sæsonen.


På gravstedet placeres et lille metalskilt, hvorpå der står et R - betyder renholdelsesaftale.


Renholdelse af gravstedet omfatter udelukkende lugning af ukrudt, herefter rivning af arealer med jord eller perlesten, fjernelse af visne blade, buketter og kranse samt brugte engangslys. Endvidere klippes eventuelle hække.

Lugning foretages 5-6 gange årlig. Det betyder, at der luges ca. én gang om måneden i sæsonen. Sidst på efteråret inden grandækning fjernes alle visne blade fra gravstederne.

Hver uge om fredagen gennemgås gravstederne for visne buketter mv.

Hækkene klippes én gang om året - typisk inden påske. Vi har dog prøvet at klippe på forskellige tidspunkter af året.


De økonomiske udgifter i forbindelse med retablering af eksisterende gravsted efter en ny urne- eller kistenedsættelse er ikke omfattet gravsteder med renholdelsesaftale !


Der vil altid ved erhvervelse af eller ved en ny handling på et gravsted blive udleveret et særligt tillæg, der fortæller lidt om afdelingens gældende regler.3 - Vedligeholdelsesaftale

Vedligeholdelsesaftalen er flerårig og mere omfattende end renholdelsesaftalen. Den bliver oftest indgået ved erhvervelsen af et nyt gravsted, og løber typisk i fredningsperioden. Denne er for kistegrave 30 år og for urnegrave 10 år. Den kan dog oprettes til enhver tid, hvor periodens længde samtidig aftales. Efter udløb af en fredningsperiode er det muligt at forny gravstedet og herefter atter oprette en vedligeholdelsesaftale.

Beløbet betales i følge takstblad som et engangsbeløb til et center i Jylland - GIAS. Aftalen kan ikke ændres.


På gravstedet placeres et lille metalskilt, hvorpå der står et L – betyder vedligeholdelsesaftale.


Aftalen omfatter ligeledes lugning af ukrudt, herefter rivning af arealer med jord eller perlesten, fjernelse af visne blade, buketter og kranse samt brugte engangslys.

Lugning foretages 5-6 gange årlig. Det betyder, at der luges ca. én gang om måneden i sæsonen. Sidst på efteråret inden grandækning fjernes alle visne blade fra gravstederne.

Hver uge om fredagen gennemgås gravstederne for visne buketter mv.

Hækkene klippes én gang om året - typisk inden påske. Vi har dog prøvet at klippe på andre tidspunkter af året.


I aftalen indgår tillige beskæring af planter samt fornyelse af flerårige, udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ekstra perlesten eller skærver, rensning og opretning af gravminder.

Ved udskiftning af udgåede eller for store planter på gravsteder med denne aftale genplantes med tilsvarende planter som de oprindelige. Altså samme art - måske sort.

Der kan således ikke frit vælges andre planter i et højere prisleje med mindre, ejer selv står for en del af udgifterne hertil.


Gravstedsejer med vedligeholdelsesaftale kan ikke pludselig eller løbende blot forlange beplantning og anlæg udskiftet og eller omlagt. Ønskes alligevel en direkte udskiftning og eller ændring af anlægget, vil det da for ejeren være forbundet med økonomiske udgifter. Ejer kan selvfølgelig også selv stå for ændringen.


De økonomiske udgifter i forbindelse med retablering af eksisterende gravsted efter en ny urne- eller kistenedsættelse er ikke omfattet gravsteder med vedligeholdelsesaftale !


Der vil altid ved erhvervelse af eller ved en ny handling på et gravsted blive udleveret et særligt tillæg, der fortæller lidt om afdelingens gældende regler.Fællesgravpladser

Har du valgt et gravsted i et af fællesarealerne, vil kirkegården automatisk stå for al pasning fremover.

Fællesarealerne er alle udlagt i græs. Afdeling 11 på Nordre Kirkegård afviger dog noget herfra.


Der vil fra start blive opkrævet et beløb ifølge vores takstblad. Dette kaldes en flerårig vedligeholdelsesaftale. Beløbets størrelse afhænger af, om det er en urne- eller kistegrav samt antal valgte pladser. Kister skal på Nykøbing Kirkegård i dag henligge 30 år, urner 10 år - fredningsperioden. Beløbet betales i følge takstblad som et engangsbeløb til et center i Jylland - GIAS. Aftalen kan ikke ændres.

Når perioden udløber, kan der efter ønske tegnes en ny aftale på et vist antal år.


Selve vedligeholdelsen af græsplænen vil i vækstsæsonen bestå af fortløbende slåning.

Alt efter nedbørsmængde og vækst vil græsset typisk blive slået en gang ugentlig.

Endvidere bliver græsset gødet, hvis det har behov. Er der for meget mos i plænen, vil den blive kørt igennem med en såkaldt vertikalskærer. Plænen kan herefter se lidt forpjusket ud. Arbejdsprocessen vil højst foregå en gang årlig.

I perioder med vedvarende regn kan det blive nødvendigt at udsætte slåningen. Er temperaturen samtidig høj, kan det betyde, at græsset bliver slået, når det er meget langt.

Det afslåede græs vil da ofte lægge sig i mere eller mindre synlige baner på plænen. På grund af æstetikken vil det afslåede græs blive fjernet, med mindre der er andre opgaver af højere prioritet.


På gravpladser med flad liggesten i plænen vil græsset med tiden vokse lidt ind over stenen. Dette vil typisk blive fjernet med buskrydder 1-2 gange årlig.

Med årene vil plænens niveau langsomt hæve sig på grund græssets tilvækst. Derfor kan det være nødvendigt at hæve liggestenen ca. hver 5.-6. år.


Gravpladserne gennemgås en gang ugentlig for visne buketter/planter, kranse, kurve og brugte engangslys. Det er personalets skøn, hvornår disse ting kan fjernes. Efter eventuel græsslåning placeres friske buketter, kranse mv. igen på de oprindelige pladser.


På Nordre Kirkegårds afdeling 11 skal der ligeledes tegnes en obligatorisk vedligeholdelsesaftale.

Denne indebærer tillige klipning og vedligeholdelse af en lille blomstrende 'hæk' rundt om gravstenen samt lugning af hele gravstedet. Klipningen foretages én gang årlig efter blomstring. Lugning vil typisk ske hver 4. uge. Gravstedet vil endvidere blive rettet op, hvis det eller stenen sætter sig.

 

Der vil altid ved erhvervelse af eller ved en ny handling på et gravsted blive udleveret et særligt tillæg, der fortæller lidt om afdelingens gældende regler.


Efterskrift – vigtigt !

Da jordens beskaffenhed på kirkegårdens arealer er meget varieret, da der er tale om anlæg af gravpladser med forskelligt levende plantemateriale, og da det danske vejr er yderst afvekslende, vil der altid kunne opstå uventede og måske uønskede situationer.


Med hensyn til lugning vil vi som nævnt gennemgå gravstederne 5-6 gange årlig. Det betyder en gennemgang hver 3.-4. uge i vækstsæsonen. Er vækstbetingelserne ideelle, vil ukrudt dog hurtigt kunne spire i løbet af disse uger. Derfor vil gravstederne måske ikke altid fremtræde fuldstændig rene.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at al sprøjtning eller brug af kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt i dag slet ikke er tilladt på kirkegårdene jf. tilsvarende kommunale og amtslige regler. Det betyder, at mængden af ukrudtsfrø lettere kan forøges i det øverste jordlag - ukrudt med dybtgående rødder som f.eks. padderokke, snerle og mælkebøtte er vanskelige at holde nede og kan ikke lige fjernes helt.

Umiddelbart bliver der heller ikke ansat mere personale.

Disse nævnte forhold har hel klart gjort det vanskeligere ikke blot for Nykøbing, men også for alle andre danske kirkegårde.

Der må da til tider kunne accepteres en vis mængde ukrudt.


Det må endvidere pointeres, at det samlede, årlige forbrug af arbejdstid på de enkelte gravsteder fra kirkegårdens side stort set svarer til det beløb, der indbetales i forbindelse med pasning af gravstederne.


Vi har på kirkegården problemer med en rågekoloni, der holder til i de store træer ind mod rådhuset. De store fugle kan sprede buketterne, der er sat i vaserne. Selv vaserne kan blive taget op. Fuglene går tilsyneladende efter insekter, der gemmer sig i vaserne - måske drikker de også af vandet.


Vi har endvidere mindre problemer med ræve og andre smådyr, der jævnligt graver på gravstederne. Det betyder, at der pludselig kan være lavet et større eller mindre hul på gravpladsen. Det er selvfølgelig noget kirkegården ordner igen uden regning.


De sidste år har vi været plaget af rådyr, der trænger ind på kirkegården. Der bliver så spist af næsten alle planter. Men typisk er det om foråret udplantede stedmoder på gravstederne. Det betyder, at der på gravstederne og gangstierne kan ligge efterladenskaber fra rådyrene. Det kan være meget vanskeligt at forhindre rådyrene i at komme ind, da besøgende ofte glemmer at lukke lågerne, både når de går ind og ud. Selv om lågerne er lukkede, kan rådyrene også springe over murene ud mod Klintevej og ved parkeringspladsen. Læs evt. mer om problemet under punktet 'NYHEDER'.   

 

Vi er på kirkegården opmærksom på ovenstående forhold og forsøger løbende at løse dem i det daglige.

Kirkegården står i øvrigt altid til disposition med råd og vejledning.NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK