Gældende regelsæt for afdeling 2 (tillæg til kirkegårdsvedtægten)

                                           

                                               Urnegravstederne i afd. 2 er etableret i en yder- og en indercirkel.

                                     I midten af afdelingen er der placeret en skulptur udformet som en engel,

                                                         og gravstederne er opdelt af lave taks-hække.


Størrelse, beplantning og etablering


Hvert urnegravsted har en størrelse på ca. 1 m2, og der må nedsættes op til 4 urner på hvert gravsted.

Der kan anbringes max. én gravsten pr. gravsted, og stenen skal være en natursten.


I afd. 2 er det muligt at erhverve ét til flere gravsteder ved siden af hinanden. Dette kun såfremt der er ledige gravsteder ved siden af hinanden, og gravstederne vil så i givet fald kunne arrangeres som et sammenhængende gravsted.


Anlæg og beplantning af gravstedet kan enten foretages af gravstedets ejer/familie eller af kirkegården (spørg for tilbud). Beplantningen skal være af en sådan karakter, at de eksisterende hække ikke ødelægges. Samtidig må beplantningen ikke være til gene for nabogravstederne. Det er derfor vigtigt, at der vælges planter, der ikke bliver for store. Nedgravede vaser i granit eller metal accepteres. 


Ved anlæg og anden udsmykning af gravstedet må der ikke anvendes materialer af plast eller andet uforgængeligt kunstmateriale. Gravstedslys og øvrig pynt med batterier eller solceller må heller ikke anvendes. Kirkegården forbeholder sig derfor ret til at fjerne og bortskaffe genstande af ovennævnte beskaffenhed uden forudgående advisering af gravstedsejeren.


Urnenedsættelse


Urnenedsættelse kan ske med deltagelse af følge på alle hverdage indenfor personalets arbejdstid.

Gravstedsejer afholder alle udgifter i forbindelse med retablering af eksisterende gravsted efter en ny urnenedsættelse.


Aftaler


Kirkegården tilbyder et- eller flerårige aftaler på ren- og vedligeholdelse; tilplantning af gravsted med forårs- og sommerblomster, lyng og grandækning, og tilbyder i øvrigt assistance ved etablering af gravsted med kumme, beplantning o.lign. Kirkegårdskontoret kan kontaktes for tilbud og aftale. 


Ren- og vedligeholdelse af gravsted


Ren- og vedligeholdelse af gravstedet kan enten foretages af gravstedets ejer og familie eller af kirkegården.

En aftale med kirkegården kan tegnes for 1 år ad gangen med årlig faktura fra kirkegården til betaling i marts (R-aftale) eller som en flerårig legataftale (L-aftale), hvor det samlede beløb for ren- og vedligeholdelse af gravstedet betales på én gang til GIAS i Viborg (fælles gravstedsindberetning- og adm.system).


En L-aftale kan oprettes ved erhvervelse af et gravsted, eller hvis gravstedets ejer måtte få et ønske herom på et senere tidspunkt.

L-aftalen løber som udgangspunkt i hele gravstedets fredningsperiode på 10 år og kan, som gravstedet, fornyes med min. 5 år efter fredningsperiodens udløb. L-aftalen omfatter renholdelse af gravsted; fjernelse af visne blade og buketter; beskæring af planter samt fornyelse af flerårige, udgåede eller forvoksede planter og pålægning af ekstra perlesten. Udgåede eller for store planter kan erstattes med nye, hvis de oprindelige har været leveret og plantet af kirkegården. Det vil da være med samme art (om muligt også sort) som de oprindelige. Det vil ikke være muligt at vælge planter i et højere prisleje, med mindre at ejer accepterer at betale meromkostningerne, som måtte være forbundet hermed. Omlægning af anlæg og/eller udskiftning af levende beplantning i L-aftalens løbetid er ikke omfattet af aftalen. Kirkegården kan udarbejde tilbud ved forespørgsel. L-aftale for et gravsted markeres ved placering af et lille ”L” skilt på gravstedet.


En R-aftale kan oprettes ved erhvervelse af et gravsted, eller hvis gravstedets ejer måtte få et ønske herom på et senere tidspunkt.

En R-aftale følger gravstedet til udløb og faktureres årligt. Ønskes en R-aftale opsagt for den kommende sæson (1/1 – 31/12) kan dette ske til Kirkegårdskontoret inden årets udgang.

R-aftalen omfatter renholdelse af gravsted; fjernelse af visne blade og buketter.

Ved forespørgsel tilbyder kirkegården tilplantning; beskæring; udskiftning af planter; pålægning af perlesten; opretning af gravsten; retablering og anlæg på gravsted og meget mere. Tid og materialer faktureres særskilt.  

R-aftale for et gravsted markeres ved placering af et lille ”R” skilt på gravstedet.


Indgås der ingen L- eller R-aftale er ejer selv forpligtet til at holde gravstedet iht. de retningslinjer, som er beskrevet i den overordnede kirkegårdsvedtægt §17 stk. 1-8.


NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK