Gældende regelsæt for afdeling UH (tillæg til kirkegårdsvedtægten)


Afdelingen ligger på Østre Kirkegård. Der er tale om et større område, hvor urnegravstederne er adskilt af små takshække samt forårslyng og granitchaussésten lige rundt om gravstederne.


Hvert gravsted har en størrelse på ca.1 m2, med i alt 4 urnepladser.

Der må altså nedsættes indtil 4 urner på hvert gravsted.

Der kan anbringes en gravsten efter eget ønske.


Beplantningen skal være af en sådan karakter, at de eksisterende hække ikke ødelægges. Samtidig må beplantningen ikke være til gene for nabogravstederne. Det er derfor vigtigt, at der vælges planter, der ikke bliver for store. 

Anlæg og beplantning af gravstedet kan enten foretages af gravstedets ejer/familie eller af kirkegården.


I forbindelse med anlæg af gravsteder må der ikke anvendes materialer af plastic eller andet uforgængeligt kunstmateriale. Ved evt. udsmykning af gravsteder må disse materialer heller ikke anvendes i større og herved dominerende omfang. En sådan udsmykning betragtes som alm. blomster og vil i lighed hermed blive fjernet efter en passende tid, som kirkegården fastsætter.

Der kan placeres nedgravede vaser af granit eller metal.

Al pynt med batterier og solceller accepteres ikke. 


Ren- og vedligeholdelse af gravstedet kan enten foretages af gravstedets ejer/familie eller af kirkegården. En eventuel ren- eller vedligeholdelsesaftale med kirkegården kan tegnes for hhv. 1 år ad gangen eller som e flerårigt aftale.


En vedligeholdelsesaftale løber typisk i fredningsperioden og oprettes ved erhvervelse og eventuel fornyelse.

Beløbet betales til et center i Jylland - GIAS.Flerårig vedligeholdelsesaftale - (L-skilt på gravplads) omfatter:

Renholdelse af gravsted, fjernelse af visne blade og buketter, beskæring af planter samt fornyelse af flerårige, udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsænkning, pålægning af ekstra skærver, rensning og opretning af gravminder.


Ved udskiftning af udgåede eller for store planter på gravsteder med legataftale genplantes med tilsvarende planter, som de oprindelige. Altså samme art – måske sort. Der kan således ikke frit vælges andre planter i et højere prisleje med mindre ejer selv står for en del af udgifterne hertil.


Gravstedsejer med denne aftale kan ikke pludselig eller løbende blot forlange beplantning og anlæg udskiftet og eller omlagt. Ønskes alligevel en direkte udskiftning og eller ændring af anlægget, vil det da for ejeren være forbundet med økonomiske udgifter. Ejer kan selvfølgelig også selv stå for ændringen.


Gravstedsejer afholder altid selv de økonomiske udgifter i forbindelse med retablering af eksisterende gravsted efter en ny urnenedsættelse. Det gælder både, når der er indgået en- eller flerårig pasningsaftale, og når ejer ingen aftaler har – altså selv står for al pasning af gravstedet.Enårig renholdelsesaftale - (R-skilt på gravplads) omfatter:

Renholdelse af gravsted, fjernelse af visne blade og buketter.


Urnenedsættelse kan finde sted med eller uden familiens medvirken.


Nærværende regelsæt er et tillæg til en overordnet, gældende vedtægt af 01.04.07.

Ydelser fra kirkegårdens side som fx. grandækning, udsætning af blomster mv. sker efter gældende takster.


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på kirkegårdskontoret.


NYKØBING SJ. KIRKEGÅRDE  -  KLINTEVEJ 24  -  4500 NYKØBING SJ.  -  TLF 59 91 14 68  -  CVR 20200111  -  NYKSJ.KGD@MAIL.DK